Job Already Awarded

Job Detail

ویرایش ترجمه ضممیه شده زیر -

لطفاجملات دارای لغات قرمز ترجمه شوند (مانند نمونه در زیر هر ردیف یک ردیف اضافه ایجاد شود و ترجمه انجام گیرد)

About the Client

translance t

IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF