132 Translance.net

Get More Translations Done With Translance.net
Freelancer

Category Wise Job Listing


Currupt Image

مترجم همزمان انگلیسی فارسی در تهران و اهواز

مترجم همزمان انگلیسی فارسی در تهران و اهواز در تاریخ های 4 و 5 اسفند نیازمندیم (4 اسفند نصف روز ) 5 اسفند (تمام روز)

Show more
Currupt Image

مترجم همزمان فارسی به روسی در قزاقستان نیازمندیم

به یک مترجم همزمان روسی فارسی و بالعکس در قزاقستان جهت بازدید هئیت نیازمندیم لطفا قیمت خود را برای هر روز اعلام بفرمایید.

Show more
Currupt Image

ترجمه همزمان دوشنبه و سه شنبه

نیاز به مترجم همزمان برای روز های دوشنبه و سه شنبه هفته آینده دارم .

Show more
Currupt Image

ترجمه همزمان روسی فارسی کنفرانس

نیاز به 2 نفر مترجم همزمان روسی فارسی برای روزهای 29 و 39 آگوست  هفتم و هشتم شهریور در تهران هستیم. لطفا قیمت و پیشنهاد خود را اعلام فرمایید. Show more